اعضای هیأت علمی — دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه


             اعضای هیأت علمی

گروه تربیت بدنی:

آقای دکتر اکبر معین

———————————

گروه حقوق:

آقای دکتر جبار تاری

آقای دکتر ابوالفضل زال پور

خانم دکتر نعیمه خلیلی کیهان

آقای دکتر اصغر رسول زاده

———————————–

گروه برق:

آقای دکتر اتابک مشهدی کشتیبان

————————————

گروه حسابداری:

خانم دکتر چیدم چتاک اوغلی

آقای دکتر رامین پورجهانگیری

————————————

گروه کامپیوتر:

آقای دکتر مهدی اسدی

آقای کیوان اصغری

———————————–

گروه معماری:

خانم دکتر الناز اشرفی

خانم دکتر قند فروشان

———————————-

گروه شیمی:

خانم دکتر آذر نقوی

———————————-

گروه زبان انگلیسی:

خانم دکتر مینا سلماسیه