مدیر اجرایی — دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه


             مدیر اجرایی

دکتر اکبر معین

استادیار رشته تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزشی

آدرس ایمیل dr.moein@iaut.ac.ir

شناسه تلگرام hMoeinL@