مدیر اجرایی — واحد خامنه

 • پیوند ها

               مدیر اجرایی

  دکتر اکبر معین

  استادیار رشته تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزشی

  آدرس ایمیل dr.moein@iaut.ac.ir

  شناسه تلگرام hMoeinL@