مسئولین اداری — دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه


             مسئولین اداری

مدیر اجرایی واحد:

آقای دکتر اکبر معین

اداره آموزش و فن آوری:

خانم مهندس فرزانه خادمی خامنه

آقای مهندس یونس نظافتی خامنه

اداره فارغ التحصیلان:

آقای مهندس فرشاد آذری خامنه

اداره کارگزینی هیآت علمی و کارکنان:

آقای مهندس بهمن خاتمی سیس

آقای مهندس آرش عباس زادگان

اداره امور مالی:

آقای مهندس علی احتشامی

آقای مهندس اصغر جوانبخت

آقای مرتضی نجفی