مسئولین اداری — واحد خامنه

 • پیوند ها

               مسئولین اداری

  مدیر اجرایی واحد:

  آقای دکتر اکبر معین

  اداره آموزش و فن آوری:

  خانم مهندس فرزانه خادمی خامنه

  آقای مهندس یونس نظافتی خامنه

  اداره فارغ التحصیلان:

  آقای مهندس فرشاد آذری خامنه

  اداره کارگزینی هیآت علمی و کارکنان:

  آقای مهندس بهمن خاتمی سیس

  آقای مهندس آرش عباس زادگان

  اداره امور مالی:

  آقای مهندس علی احتشامی

  آقای مهندس اصغر جوانبخت

  آقای مرتضی نجفی